Betingelser

Notto Tekstil & solskjerming AS sine salgs- og leveringsbetingelser - august 2020.
Salgs- og leveringsbetingelser for Privatpersoner finner du nederst.

BEDRIFT - SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR Notto Tekstil & Solskjerming AS 

1. INNLEDNING OG FORRANG
Disse salgs- og leveringsbetingelsene har forrang fremfor andre leveringsbetingelser i den utstrekning de ikke uttrykkelig fravikes ved skriftlig avtale mellom partene. 

2. TILBUD – PRISER
Notto Tekstil & Solskjerming AS sine tilbud er gyldig i 30 dager etter at tilbudet er sendt fra selger, med mindre annet er spesifisert i tilbudet. Alle priser er eksklusive merverdiavgift og andre offentlige avgifter, med mindre annet er spesifisert. Notto Tekstil og Solskjerming AS tar forbehold om å kreve bankgaranti eller annen sikkerhet for betaling, herunder delvis forskuddsbetaling før ordren settes i produksjon. Tilbud som er gitt av Notto Tekstil & Solskjerming AS er knyttet til en spesifikk forespørsel, og Notto Tekstil & Solskjerming AS forbeholder seg retten til å revidere det tilbudet dersom opprinnelig forespørsel endres med hensyn til produkter, mengder, type materiale og spesifikasjoner. Dersom det fra et tilbud er gitt til levering finner sted, og det skjer endringer i valutakurser, fraktkostnader, tollsatser, assuranser, importutgifter, avgifter eller priser fra underleverandører, har Notto Tekstil & Solskjerming AS adgang til å revidere tilbudet tilsvarende. Det tas forbehold med hensyn til vurdering av beløpsgrense for kreditt (kredittgrense). Kredittgrense vil bli vurdert av Notto Tekstil & Solskjerming AS i forhold til bestillingens størrelse og varighet og sees i sammenheng med øvrig løpende kjøp fra Notto Tekstil & Solskjerming AS. Grensen må avklares mellom partene dersom tilbudet for øvrig aksepteres. Det kan da bli aktuelt at det må etableres en betalingssikkerhet for hele eller deler av leveransen. 

3. KVALITET
Dersom kjøper ønsker en spesiell kvalitet, eller varer som avviker fra standard leveranser, må kunden presisere dette vedbestilling. Med mindre annet er skriftlig avtalt er Notto Tekstil & Solskjerming AS ikke ansvarlig for noen del av prosjekteringen, for anvendelsen av varen, eller for varens kompatibilitet med andre produkter.  

4. KANSELLERING
Kunden har ikke rett til kansellering av inngått bestilling eller avtale med mindre Notto Tekstil & Solskjerming AS samtykker til dette.  

5. FAKTURADATO
Faktura sendes etter montering eller ved utlevering av varer. Fakturaen kan dateres den dagen varen leveres, sendes eller hentes fra lager eller produksjonssted.           

6. MONTERING
For varer bestilt med montering:
Produkter bestilt med montering bringes til avtalt sted av Notto Tekstil & Solskjerming AS eller eget transportfirma. Produktet pakkes ut og godkjennes av Notto Tekstil & Solskjerming sine montører sammen med kunde. Eventuelle skader/feil eller mangler, noteres og avklares mellom partene. Dersom kunde eller representant for kunde ikke er tilstede under og ettermontering, kan kunde i ettertid ikke påberope seg ønsker eller endringer som avviker fra inngått avtale og leveransen slik den er gjennomført. Ved leveranser som inkluderer montasje er leveransen fullført etter funksjonstesting og gjennomgang med kunde ‐ hvis kunde er tilstede. Dersom kunde ikke er tilstede for testing og gjennomgang etter endt leveranse, vil Notto Tekstil & Solskjerming AS sin montør kvalitetssikre og dokumentere resultatet. Leveransen ansees etter dette å være fullført i tråd med inngått avtale. El‐tilkopling: Elektrikerarbeid er ikke inkludert i prisen. El-tilkobling til fast elektrisk anlegg skal utføres av elektriker.

7. BETALINGSBETINGELSER
Notto Tekstil & Solskjerming AS sine standard betalingsbetingelser er netto 30 dager dersom annet ikke er avtalt. Ved overskridelse av betalingsfristen plikter kunden å betale forsinkelsesrente i henhold til forsinkelsesrenteloven. Notto Tekstil & Solskjerming AS kan dessuten belaste kunden purregebyr i henhold til inkassoloven. Kundens reklamasjon på grunn av uvesentlige mangler fritar ikke for rettidig betaling. Ved kundens rettmessige reklamasjon på deler av en leveranse, skal den ubestridte delen av leveransen betales i henhold til avtalen.  

8. FORSENDELSE
Notto Tekstil & Solskjerming AS velger transport og transportmåte, med mindre kunden har fremsatt ønske om en bestemt transportvei og/eller transportmåte. Kjøper plikter å sørge for kjørbar veg for lastebil fram til byggeplass, og at leveringsstedet er tilrettelagt for avlessing og inntransportering i bygget. Kunden har selv ansvaret for varene under transporten, med mindre den besørges av Notto Tekstil & Solskjerming AS eget distribusjonsapparat. Ved nattleveranser og i andre tilfeller vil Notto Tekstil & Solskjerming AS levere uten kvittering av mottager. Varen skal i slike tilfeller anses som levert når den er kommet frem til avtalt leveringssted. Risikoen for varen overføres fra Notto Tekstil & Solskjerming AS til kjøper når varen anses levert. 

9. LEVERING – FORSINKELSE
Levering skal skje i henhold til avtalt leveringstid.Eventuelle forsinkelser fra underleverandør og/eller produsent, skal Notto Tekstil & Solskjerming AS ikke være ansvarlig for. Kunden kan kun heve kjøpet ved vesentlig forsinkelse. Ved heving av kjøpet, har kunden ikke krav på erstatning.                                              

10. KONTROLL VED MOTTAKELSE AV VAREN
Kunden skal ved mottakelsen kontrollere at varen er i henhold til avtalen og fullt ut kan benyttes til kundens formål. Varen skal undersøkes mot eventuell pakkseddel. Undersøkelse skal skje på forsvarlig måte ut fra det som kan forventes ut fra varens art og leveringsform. Kontrollen skal foretas før varen monteres, eller på annen måte tas i bruk. 

11. RETUR
Retur av kontraktsmessige varer aksepteres kun etter nærmere avtale med Notto Tekstil & Solskjerming AS hvilket Notto Tekstil & Solskjerming AS kan nekte på fritt grunnlag. Varer som aksepteres returnert av Notto Tekstil & Solskjerming AS, skal være i samme stand som ved levering. Varer av samme type skal være sortert på samme måte som ved levering. Dersom retur aksepteres av Notto Tekstil &Solskjerming AS, må det påregnes minimum 20 % returgebyr.  

12. REKLAMASJON
Reklamasjonstid på solskjermingsprodukter er 5 år. For øvrig er ansvaret begrenset av kjøpsloven, og eventuelle garantier gitt av underleverandører. Utover dette forholder Notto Tekstil & Solskjerming AS seg til norsk kjøpslov og videreformidler produsentenes garantier. Reklamasjoner på anført mangelfulle varer skal skje skriftlig.  

Reklamasjoner vedrørende:
a)
 Transportskade eller manko i antall kolli skal skje straks ved varens ankomst, og skal rettes til Notto Tekstil & Solskjerming AS. En slik reklamasjon dokumenteres ved bilder og tlf kontakt med Notto Tekstil & Solskjerming AS.
b) Manko i innhold av emballerte varer skal meldes snarest og senest innen 8 dager etter ankomst med spesifikasjon over avvikene. Kunden har ansvar for at varen oppbevares på forsvarlig måte inntil reklamasjon er avklart. Notto Tekstil & Solskjerming AS hefter ikke for følgekostnader ved feil eller mangler på et produkt.  Følgekostnader kan typisk være f.eks. innleie av håndverker for demontering og montering av produkt. Ved utbedringer, reparasjoner hvor det viser seg at mangel eller feil har oppstått som følge av kundens uforsiktighet, feil montasje, ‐bruk, manglende vedlikehold, eller annen ytre faktor som ikke kan lastes på produkt eller Notto Tekstil & Solskjerming AS, vil kunden bli fakturert for tid og kostnader knyttet til dette etter gjeldende satser satt av Notto Tekstil & Solskjerming AS for deler og utstyr forbrukt faktureres faktiske kostnader.  

13. FORBEHOLD - ANSVAR FOR MANGLER
Om Notto Tekstil & Solskjerming AS under montering støter på uforutsette hulrom, svakheter eller hindringer i konstruksjon stanses monteringsarbeidene inntil kunden er kontaktet og evt. nødvendige tilpasninger – inkl. evt. tilleggskostnader ‐ er avtalt. Følgekostnader for kunde erstattes ikke og Notto Tekstil & Solskjerming AS hefter ikke for skader som følge av at konstruksjonen som produktet er festet mot ikke bærer faktisk belastning pga. bygningsmessige feil eller svakheter som ikke kunne forventes å bli oppdaget under befaring eller montering. Dersom varen har en mangel og kunden reklamerer innen fristene i punkt 12, kan Notto Tekstil & Solskjerming AS velge hvorvidt mangelen skal avhjelpes ved omlevering eller retting. Kunden skal ikke foreta retting av feil/ mangler før dette er avklart med Notto Tekstil & Solskjerming AS. Notto Tekstil & Solskjerming AS skal under enhver omstendighet ikke være ansvarlig for omlevering eller retting av varene på eller til et annet sted enn opprinnelig leveringssted. Avhjelpes ikke mangelen innen rimelig tid fra reklamasjonstidspunktet, kan kunden kreve heving såfremt mangelen er vesentlig. Notto Tekstil & Solskjerming AS har intet ansvar for skade , fortjeneste eller tap som følge av varens videreanvendelse eller for konsekvensansvar så som arbeidsutgifter, dagmulkt, skadeserstatning, utskiftningskostnader elle leietap.  

14. SALGSPANT
Notto Tekstil & Solskjerming AS har salgspant i leverte varer inntil kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger er betalt, jf. panteloven § 3-14.    

15. FORCEMAJEURE
Notto Tekstil & Solskjerming AS kan ikke holdes ansvarlig for mangler eller forsinkelser som skyldes forhold som ligger utenfor Notto Tekstil & Solskjerming AS sin kontroll, herunder, men ikke begrenset til, lokal eller landsomfattende arbeidskonflikt, brann, krig, virus eller andre alvorlige dataangrep, militær oppstand, beslagleggelse, valutarestriksjoner, opprør, mangel på transportmidler (stengte veier/togforbindelser m. m.), alminnelig varemangel, kassering av store arbeidsstykker, mangel på arbeidskraft eller innskrenkinger av krafttilførsel. Notto Tekstil & Solskjerming AS skal gi kunden meddelelse om slike forhold og følgene av disse innen rimelig tid.   

16. PERSONVERN
Ansatte hos kunder av Notto Tekstil & Solskjerming AS vil kunne bestille produkter og tjenester gjennom flere kanaler, hvor personopplysninger (navn, telefon, e-mail) til ansatte hos kunde registreres for å gjennomføre kjøpet. Notto Tekstil & Solskjerming AS er behandlingsansvarlig. Behandlingen er regulert i Notto Tekstil & Solskjerming AS personvernerklæring.   

17. TVISTER
Disse salgs- og leveringsbetingelser og enhver tvist som måtte oppstå mellom kunde og Notto Tekstil & Solskjerming AS er underlagt norsk rett. Tvister over kr:300.000.-  avgjøres av de ordinære domstoler..   

18. INNVENDIG SOLSKJERMING.I enkelte tilfeller kan det bli sprekker i glasset ved bruk av innvendige solskjermingsprodukter. Grunnen til det er at det kan bli spenninger i glasset ved temperaturforskjeller. Ved sterk sol og varme og særlig med produkter som slipper gjennom lite lys, vil glasset der det er dekket med solskjerming varmes opp, samtidig som den delen som er udekket med solskjerming ha en annen temperatur. Spenningsforskjellen som kan oppstå i enkelte tilfeller føre til sprekk i glasset. Notto Tekstil og Solskjerming AS, er ikke ansvarlig for slike sprekkdannelser og gir ikke reklamasjonsrett for skader som kan oppstå.   PRIVAT - SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR FORBRUKERSALG  

1. GENERELT
Disse standard betingelser skal gjelde ved forbrukersalg. Betingelsene vedtas av kunden ved skriftlig aksept av selgers tilbud, ordrebekreftelse eller ved underskrift av kontrakt. Betingelsene utfylles av relevant lovgivning, blant annet håndverkertjenesteloven og forbrukerkjøpsloven. Dersom det foreligger motsetninger vil de spesifikasjonene som angis av Selger som vedlegg til kontrakt/tilbud eller Selgers hjemmeside.  

2. FORUTSETNINGER FOR TILBUD
Selger anbefaler at det avholdes befaring med nødvendige oppmåling og overflatebesiktigelse av bygg før det gis tilbud. Selgers befaring gir grunnlag for rådgivning om valg av produkt og løsning. Selger forutsetter at overflatebesiktigelse av bygget gir nødvendig informasjon om montasjegrunnlaget på bygget. Selger forutsetter at huset har tilfredsstillende konstruksjon for innfestning. Kunden må særskilt opplyse dersom huset oppfyller krav til passivhus, plusshus eller andre spesielle konstruksjoner. Kunden har risikoen for økte kostnader ved leveransen som følge av at byggets standard ikke er i samsvar med opplysninger fra kjøpers og selgers naturlige forventninger etter overflatebesiktigelse. Kunden er oppfordret til å gjøre seg kjent med tilbudte produkter på selgers nettside inklusive eventuelle linker til underleverandør evt besøk på showrommet. Tilbudet er bindende 2 måneder regnet fra tilbudets dato. Prisene i tilbudet er basert på forholdene da tilbudet ble gitt. Selger tar forbehold om endring av priser på grunn av force majeure, vesentlig endrede innkjøpspriser fra leverandør, toll og andre avgifter, fraktkostnader, valutakurser, råvarepriser og forsikringskostnader fram til levering.  

3.  LEVERANSENSOMFANG
Leveransens omfang er beskrevet i kontrakten, ordrebekreftelsen eller selgers tilbud. Det vil blant annet fremgå om selger skal forestå montasje av produktene i tillegg til produktsalget. Kunden skal kontrollere at alle produkter og eller arbeider som skal kjøpes eller utføres er spesifisert i kontrakten eller på ordreseddelen. Rådgivning for og utførelse av elektrisk tilkobling faller utenfor selgers forpliktelser med mindre noen annet fremgår av avtalen.  Ved kjøp av automatikkstyrte produkter påligger kunden å videreformidle installasjon og brukerveiledningen som følger produktene til andre relevante entreprenører. Selgers installasjon og brukerveiledning må følges.   

4.  LEVERINGSTID
Estimert leveringstid fremgår av kontrakt eller ordrebekreftelse. Leveringstiden anses overholdt så lenge kunden har fått tilbud om levering eller montasjestart innenfor leveringsperioden. Varslet skal fortrinnsvis gis minst to dager før montasjestart. Dersom tidspunktet ikke passer kunden, skal selger foreslå nytt leveringstidspunkt som fortrinnsvis skal være innen 14 dager etter opprinnelig montasjestart.     

5. BETALINGSVILKÅR
Faktura utstedes etter levering eller montering. Betalingsfristen er 10 dager dersom ikke annet fremgår av tilbud, ordrebekreftelse eller kontrakt.  Ved større leveranser kan selger kreve at partene blir enig om en faktureringsplan med a konto betaling. Selger forbeholder seg retten til å gjennomføre kredittsjekk. Dersom dette gjøres, sendes gjenpartsbrev til kunden. Hvis det foreligger kredittanmerkninger, kan Notto Tekstil og Solskjerming AS i forbindelse med inngåelse av kontrakt, kreve løpende a konto fakturering, herunder delvis forskuddsbetaling. 

6. SALGSPANT
Dersom kunden gis kreditt for kjøpesummen eller noen del av denne, har selger salgspant i kontraktsgjenstanden. Selgers salgspant er til sikkerhet for kjøpesum eller utbetalt del av denne, men tillegg av renter etter forsinkelsesrenteloven og påførte inndrivelse– og sakskostnader som den forsinkede betaling måtte medføre. Salgspantet opphører først når kjøpesummen med nevnte tillegg i sin helhet er betalt. Kunden er ikke berettiget til videresalg av kontraktsgjenstanden beheftet med salgspant før den samlede kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger er fullt utbetalt. Kunden er forpliktet til å besørge nødvendig vedlikehold av kontraktsgjenstanden og for øvrig å behandle kontraktsgjenstanden beheftet med salgspant med særskilt varsomhet slik at unødvendig skade eller verdiforringelse unngås.  

7. AVBESTILLING
Dersom kunden ønsker å avbestille en leveranse må kunden betale for påløpte kostnader, minimum 25% av avtalt vederlag.  Dersom selgers dokumenterte utgifter overstiger dette beløpet, kan selger kreve at erstatningen økes tilsvarende.

8. KUNDENSBRUK AV PRODUKTENE
Kunde må kun bruke produktene i samsvar med de formål de er tiltenkt, samt i samsvar med selgers bruksanvisninger, samt påse at angitt vedlikehold gjennomføres. Kunden gjøres spesielt oppmerksom på at slitasjedeler må vedlikeholdes og skiftes ut av kunden avhengig av bruk, værforhold og tid.  Kunden gjøres særskilt oppmerksom på at automatikk for inntrekning av produkter må vurderes overstyrt manuelt av kunden ved ekstreme kastevinder som overstiger vindverdi som kunden har fått innstilt for produktet. Vindautomatikk er ingen garanti for at produktet rekker å kjøres inn under forhold med plutselige kastevinder.

9. REKLAMASJON
Kunden må reklamere ved bruk over mangler ved produktene innen rimelig tid. Den absolutte reklamasjonstiden for produktene er 5 år fra fullført levering. Feil eller skade utgjør ingen reklamasjonsgrunn. Kvalitetskrav utover det som har blitt angitt for produktet på solskjerming gir ikke rett til reklamasjon så fremt leverandøren ikke har angitt andre spesifikasjoner.  Forøvrig kreves det at vedlikeholdsrutiner og FDV for gjeldende produkt er fulgt.  

10.  INNVENDIG SOLSKJERMING
I enkelte tilfeller kan det bli sprekker i glasset ved bruk avinnvendige solskjermingsprodukter. Grunnen er at det kan bli spenninger iglasset ved temperaturforskjeller. Ved sterk sol og varme og særlig med produktersom slipper gjennom lite lys, vil glasset der det er dekket med solskjerming varmesopp, samtidig som den delen som er udekket med solskjerming ha en annentemperatur. Spenningsforskjellen som da kan oppstå i tilfeller føretil spekk i lasset. Notto Tekstil og Solskjerming AS, er ikke ansvarlig forslike sprekkdannelser og gir ikke reklamasjonsrett for skader som kan oppstå.   

Kontakt oss

Takk for at du tok kontakt! Du hører fra oss snart.
Obs! Noe gikk galt. Vennligst prøv igjen. Takk!